Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Posted in Νέα.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

«ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.»

Αρ. Μ.Α.Ε. 3747/04/Β/86/306

 

Κατόπιν της από 29.05.2015 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως και της από 01.06.2015ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας,στις Αχαρνές Αττικής, οδός Φιλίππου Δαμιανού, αρ. 13, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1.  Έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση του 2014 και απόφαση για την διάθεση των κερδών.
  2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και του Προσαρτήματος για την χρήση του 2014.
  3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε αποζημίωση για την χρήση του 2014.
  4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2014 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών αυτών για τη χρήση 2015.
  5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή , για τον έλεγχο της χρήσης του 2015.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Αναδιάρθρωση Τραπεζικού Δανεισμού
  8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

 

 

 

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 
  t: +302102401830 e: info@kallas-pap.com Links Θέσεις εργασίας  
Copyright ©2013