ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Posted in Νέα.

Beneo-Remy

 

Kallas Papadopoulos SA is pleased to annou

nce its new exclusive partnership with Beneo - Remy, supplying our customers with starches, proteins and rice flour.

 

Our company undertakes the exclusive distribution of Beneo's products throughout the country, re-establishing its leadership position in the raw materials industry.

 

Having developed many different collaborations, as well as a strong relationship of trust with its clients, Kallas Papadopoulos supplies its network with unique raw materials in order to offer innovative products of excellent quality.

The cooperation of the two companies is a station for Kallas Papadopoulos, since it actively enters a new dynamic segment aiming to serve its customers, covering an even wider range of raw materials.

 

Arla Foods Ingredients

 

Kallas Papadopoulos SA is pleased to announce the extension of its collaboration with Arla Foods Ingredients in the protein sector.

Our company undertakes to distribute the products of Arla Foods Ingredients and therefore better serve our customers.

 

Kallas Papadopoulos, with a leading position in the raw materials industry, makes it possible to import and distribute materials that create innovative products based on new food production technologies.

 

Having developed many different collaborations, as well as a relationship of trust with its customers, Kallas Papadopoulos supplies its network with unique raw materials to offer products of high quality and efficiency, providing support in a) technical b) commercial and c) logistics issues.

 

The collaboration of the two companies combines an extraordinary way of a wide distribution network with innovative products of exceptional quality aiming at improving consumer habits.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Posted in Νέα.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

«ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.»

Αρ. Μ.Α.Ε. 3747/04/Β/86/306

 

Κατόπιν της από 29.05.2015 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως και της από 01.06.2015ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας,στις Αχαρνές Αττικής, οδός Φιλίππου Δαμιανού, αρ. 13, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1.  Έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση του 2014 και απόφαση για την διάθεση των κερδών.
  2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και του Προσαρτήματος για την χρήση του 2014.
  3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε αποζημίωση για την χρήση του 2014.
  4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2014 και προέγκριση και καθορισμός αμοιβών αυτών για τη χρήση 2015.
  5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή , για τον έλεγχο της χρήσης του 2015.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Αναδιάρθρωση Τραπεζικού Δανεισμού
  8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

 

 

 

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Artoza 2013

Posted in Νέα.

 

HORECA 2014

Posted in Νέα.

 

 
  t: +302102401830 e: info@kallas-pap.com Links Open positions  
Copyright ©2013